2387-Henry Hazliatt And V. Cook Correspondence.pdf