2382-Henry Hazlitt And Charles I. Margry Correspondence.pdf