2403-Wm 'Scotty' Jack And Henry Hazlitt Correspondence.pdf