1557_Auslandsverschuldung, Handelsbilanzpass.ivum, Wahrung.pdf