355-Richard Thompson to Robert Bidinotto Letter.pdf